Algemene voorwaarden

Onze relatie met u

 1. Wij zullen de Diensten uitvoeren in overeenstemming met de toepasselijke professionele standaarden en de wettelijke bepalingen waaraan wij onderworpen zijn. U zal te allen tijde de daarbij aan ons opgelegde verplichtingen respecteren. “Professionele standaarden” houden de relevante gedragsregels en professionele regels in die van toepassing zijn op de (bestuurders van) leden/partners, bestuurders,
  werknemers en/of derde partijen betrokken bij de uitvoering van de opdracht, zoals bijvoorbeeld de regels van organisaties als de “Orde van Vlaamse Balies” en de “Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel”.
 2. Renier & Ketels.tax BV is gevestigd te 1830 Diegem, Lambroekstraat 5A en met BTW/Ondernemingsnummer BE0745.649.193.
 3. Wij zullen de Diensten aan u verlenen als zelfstandig opdrachtnemer en niet als uw werknemer, agent, partner of in de vorm van een joint venture. Geen van ons kan de wederpartij verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders met elkaar overeengekomen.
 4. Het is ons toegestaan om gedeelten van de Diensten uit te besteden aan derde partijen, die eventueel direct contact met u kunnen hebben. Niettemin zullen alleen wij jegens u verantwoordelijk zijn voor de Rapporten (zoals gedefinieerd in Artikel 11), de uitvoering van de Diensten en de overige verplichtingen op grond van deze Overeenkomst.
 5. Wij zullen in verband met de Diensten geen managementverantwoordelijkheden aanvaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik of de implementatie van de uitkomsten van onze Diensten.

Uw verantwoordelijkheden

 1. U dient het toezicht op de Diensten aan een daartoe gekwalificeerd persoon op te dragen. U bent verantwoordelijk voor alle managementbeslissingen met betrekking tot de Diensten, het gebruik of de implementatie van de uitkomsten van de Diensten, alsmede voor de vaststelling of de Diensten geschikt zijn voor het door u beoogde doel.
 2. U dient ons onverwijld de informatie, (hulp)middelen en assistentie (waaronder toegang tot informatie, systemen, (kantoor-)ruimte en mensen) te (laten) verschaffen die wij redelijkerwijs voor de verlening van de Diensten nodig hebben.
 3. Voor zover u bekend, is alle door of namens u verstrekte informatie (‘Cliëntinformatie’) in alle materiële opzichten juist en volledig. De verstrekking aan ons van Cliëntinformatie zal geen inbreuk vormen op het auteursrecht of enig ander recht van een derde.
 4. Wij mogen vertrouwen op aan ons ter beschikking gestelde Cliëntinformatie en, tenzij wij uitdrukkelijk anders met elkaar overeenkomen, hebben wij geen verantwoordelijkheid om deze te beoordelen of te verifiëren.
 5. U bent verantwoordelijk voor de naleving door uw personeel van uw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst.

Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn jegens u (en eventuele anderen ten behoeve waarvan Diensten worden verleend) niet aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, dan wel enige andere vergelijkbare indirecte schade, ongeacht de mogelijke voorzienbaarheid van een dergelijk verlies of schade.
 2. Enige aansprakelijkheid van Renier & Ketels.tax BV, zal in elk geval beperkt worden tot het bedrag dat in voorkomend geval uitbetaald wordt krachtens de collectieve verzekeringspolis voor professionele aansprakelijkheid, afgesloten door de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel en de Balie Limburg.
 3. Indien wij jegens u (dan wel jegens anderen ten behoeve waarvan Diensten worden verleend) op grond van deze Overeenkomst of anderszins in verband met de Diensten aansprakelijk zijn voor schade waaraan ook andere personen hebben bijgedragen, dan zijn wij niet hoofdelijk aansprakelijk. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot het gedeelte van de totale schade dat aan ons valt toe te
  rekenen, gebaseerd op de mate waarin de aan ons toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Een eventuele uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van andere aansprakelijke personen laat het voorgaande onverlet evenals het feit dat over een vordering tot vergoeding van schade een schikking wordt
  getroffen of niet geïnd kan worden. Ook indien de schade door overlijden, de ontbinding of het faillissement of het om welke reden ook niet langer aansprakelijk zijn van een andere aansprakelijke persoon, of om welke andere oorzaak dan ook niet langer over alle aansprakelijke personen kan worden omgeslagen, is onze aansprakelijkheid beperkt tot dat gedeelte van de totale schade dat aan ons valt toe te rekenen.
 4. Alle rechtsvorderingen met betrekking tot de Diensten of anderszins uit deze Overeenkomst voortvloeiend, dienen binnen 1 maand na de datum waarop u zich van het aan die vordering ten grondslag liggende probleem bewust werd of redelijkerwijs bewust had kunnen zijn, te worden ingediend.
 5. U zult uw eventuele vorderings- en verhaalsrechten met betrekking tot de Diensten of anderszins uit deze Overeenkomst voortvloeiend uitsluitend uitoefenen tegen Renier & Ketels.tax BV en niet tegen de aandeelhouders, bestuurders, partners of werknemers.

Vrijwaring

 1. U dient ons, onze onderaannemers, onze en hun leden, aandeelhouders, bestuurders, directeurs, vennoten of werknemers in de ruimst mogelijke mate door de toepasselijke wetgeving en beroepsregelgeving toegestaan, te vrijwaren voor alle vorderingen van derden (waaronder de met u gelieerde entiteiten en uw andere professionele adviseurs) en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden, schade, schadevergoedingen, kosten en onkosten
  (waaronder redelijke externe en interne kosten van rechtsbijstand) die voortvloeien uit het gebruik door een derde van of het door een derde vertrouwen op een Rapport dat aan deze derde werd bekendgemaakt door u, namens u of op uw verzoek. Deze vrijwaringplicht geldt niet indien wij die derde expliciet schriftelijk toestemming hebben gegeven om zich op het Rapport te baseren.
  Intellectuele eigendomsrechten
 2. Tijdens de uitvoering van de Diensten kunnen wij gebruik maken van gegevens, software, tekeningen, (gebruiks-) modellen, gereedschap, systemen, overige methodologieën en know-how (het ‘Materiaal’) die onze eigendom zijn in het kader van de Diensten. Niettegenstaande de levering van Rapporten, behouden wij alle intellectuele eigendomsrechten op het Materiaal (waaronder eventuele tijdens de uitvoering van de Diensten ontwikkelde verbeteringen of kennis) en op al onze in verband met de Diensten samengestelde werkdossiers (doch niet de daarin weergegeven Cliëntinformatie).
 3. Na betaling voor de Diensten is het u toegestaan om gebruik te maken van het in de Rapporten vervat Materiaal, alsmede – zoals op grond van deze Overeenkomst toegestaan – van de Rapporten zelf.

Geheimhouding

 1. Tenzij anderszins op grond van deze Overeenkomst toegestaan, is het geen van ons toegestaan om de inhoud van deze Overeenkomst aan derden openbaar te maken. Dat geldt ook voor door of namens de wederpartij verstrekte informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk en/of toebehorend aan de wederpartij behandeld dient te worden. Behoudens strengere wet- of regelgeving, is het ieder van ons echter toegestaan om dergelijke informatie openbaar te maken, indien deze:
  (D) anders dan op grond van de niet-nakoming van deze Overeenkomst algemeen bekend is of raakt;
  (E) nadien door de ontvanger wordt ontvangen van een derde die, voor zover de ontvanger bekend is, met betrekking tot die informatie jegens de openbaarmakende partij geen geheimhoudingsplicht draagt;
  (F) ten tijde van openbaarmaking reeds aan de ontvanger bekend was of daarna onafhankelijk werd gecreëerd;
  (G) voor zover noodzakelijk, openbaar wordt gemaakt teneinde de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten van de ontvanger af te dwingen;
  (H) op grond van de toepasselijke wetgeving, een rechterlijk bevel of beroepsregelgeving openbaar moet worden gemaakt, of noodzakelijk is ingeval de ontvanger namens zichzelf optreedt in een tucht-, straf- of civiele procedure waarin dergelijke informatie of materiaal van belang kan zijn.
 2. Het is ieder van ons toegestaan om gebruik te maken van elektronische media om te corresponderen of informatie te verzenden, waarbij dergelijk gebruik op zich geen schending van de geheimhoudingsplichten op grond van deze Overeenkomst vormt.
 3. Tenzij zulks op grond van de toepasselijke wetgeving verboden is, is het ons toegestaan om Cliëntinformatie openbaar te maken aan en te delen binnen ons kantoor alsook aan derden die namens ons diensten verlenen, die deze Cliëntinformatie vervolgens mogen verzamelen, gebruiken, overdragen, opslaan of anderszins verwerken (hierna gezamenlijk ‘Verwerken’) in de verschillende landen waarin zij actief zijn, en dit voor doeleinden die verband houden met de verlening van de Diensten, teneinde te voldoen aan toepasselijke
 4. beroepsregels, om belangenconflicten te voorkomen, dan wel voor kwaliteits- en risicobeheersing, voor financieel-administratieve doeleinden en/of voor de verlening van andere ondersteunende diensten van administratieve en IT-aard (hierna gezamenlijk ‘Verwerkingsdoeleinden’). U dient zich ervan bewust te zijn dat derde partijen/onderaannemers onderworpen kunnen zijn aan professionele geheimhoudingsplichten die kunnen verschillen van onze professionele geheimhoudingsplicht en derhalve minder waarborgen op dit vlak kunnen bieden. Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor de geheimhouding van de Cliëntinformatie. Wij houden een werkdossier met daarin kopieën van relevante stukken, welk onze eigendom is.

Gegevensbescherming

 1. Hierbij staat u uitdrukkelijk toe dat, ten behoeve van de Verwerkingsdoeleinden als bedoeld in Artikel 108, wij alsook derden die namens ons diensten verlenen Cliëntinformatie die met individuele personen in verband kan worden gebracht (‘Persoonsgegevens’) Verwerken in de verschillende landen waarin wij of zij actief zijn. Wij zullen de Persoonsgegevens Verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en beroepsregelgeving, waaronder (maar niet beperkt tot) de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen van iedere dienstverlener die namens ons Persoonsgegevens Verwerkt, verlangen dat hij aan deze vereisten voldoet.
 2. U garandeert dat u bevoegd bent om in verband met de uitvoering van de Diensten de Persoonsgegevens aan ons te verschaffen, en dat de aan ons verstrekte Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn Verwerkt.

Honoraria en onkosten – algemeen

 1. U dient – zoals nader in de opdrachtbrief is gespecifieerd – onze professionele honoraria en specifieke onkosten in verband met de Diensten te voldoen. U dient tevens overige redelijke, tijdens de uitvoering van de Diensten gemaakte onkosten aan ons te vergoeden.
  Onze honoraria zijn exclusief belastingen en vergelijkbare heffingen, alsmede exclusief ten aanzien van de Diensten opgelegde (douane)rechten of tarieven, die u alle dient te voldoen (met uitzondering van belastingen geheven over onze winst). Tenzij anders bepaald in de Opdrachtbrief dient de betaling onmiddellijk na factuurdatum te geschieden.
 2. Wij zijn gerechtigd aanvullende professionele honoraria in rekening te brengen, indien gebeurtenissen die buiten onze macht liggen (waaronder enig handelen of nalaten uwerzijds) onze mogelijkheid aantasten om de Diensten uit te voeren zoals deze oorspronkelijk gepland waren, of indien u aanvullende werkzaamheden van ons verlangt.
 3. Indien wij op grond van de toepasselijke wetgeving, een rechterlijk bevel of een overheidsmaatregel verplicht zijn om met betrekking tot de Diensten of deze Overeenkomst informatie te verstrekken of medewerkers/personeel als getuige te laten optreden, dan dient u aan ons alle professionele uren en onkosten (waaronder redelijke externe
  en interne kosten van rechtsbijstand) te vergoeden die zijn besteed om aan het verzoek tegemoet te komen, tenzij wij partij zijn bij de procedure of het voorwerp van het onderzoek zijn.

Overmacht

 1. U noch wij zijn aansprakelijk voor de niet-nakoming van deze Overeenkomst (met uitzondering van betalingsverplichtingen) die is veroorzaakt door omstandigheden die buiten uw of onze redelijke macht liggen. De COVID-19 pandemie en al haar gevolgen worden erkend als een mogelijke oorzaak van overmacht.

Duur en beëindiging

 1. Deze Overeenkomst is van toepassing op de Diensten (met inbegrip van deze die reeds geleverd werden vóór de datum van deze Overeenkomst).
 2. Deze Overeenkomst eindigt bij voltooiing van de Diensten. Het is ieder van ons toegestaan om deze Overeenkomst dan wel bepaalde Diensten voortijdig op te zeggen met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van 30 dagen. Daarnaast is het ons toegestaan om deze Overeenkomst dan wel bepaalde Diensten schriftelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien wij in redelijkheid en billijkheid vaststellen dat wij niet meer in staat zijn om de Diensten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving óf de van toepassing zijnde beroepsregels te verlenen.
 3. U dient ons te betalen voor alle werk in uitvoering, reeds uitgevoerde Diensten en de door ons gemaakte onkosten tot en met de datum van effectieve beëindiging van deze Overeenkomst.
 4. Onze respectieve uit deze Overeenkomst voortvloeiende geheimhoudingsplichten en de overige bepalingen van deze Overeenkomst die partijen na de beëindiging daarvan rechten of verplichtingen verschaffen, blijven na de beëindiging van deze Overeenkomst voor onbepaalde duur van kracht.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Deze Overeenkomst, alsmede alle niet-contractuele aangelegenheden of verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst of de Diensten, worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd in overeenstemming met het Belgisch recht.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Begeleidende Brief of de Opdrachtbrief, zullen alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit deze Overeenkomst en/of de Diensten, alsook diensten later uitgevoerd op uw vraag, in eerste instantie onderworpen worden aan vrijwillige bemiddeling en indien deze bemiddeling niet succesvol is binnen de 60 dagen vanaf het verzoek daartoe door de meest gerede partij, aan de exclusieve bevoegdheid van de arbitrage-instelling CEPANI (www.cepani.be) 

Overige bepalingen

 1. Deze Overeenkomst omvat de gehele tussen ons gesloten overeenkomst met betrekking tot de Diensten en andere zaken die daarin geregeld worden, en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken en toezeggingen die hier verband mee houden, met inbegrip van enige eerder overeengekomen geheimhoudingsovereenkomsten.
 2. Het is de beide partijen toegestaan om deze Overeenkomst en wijzigingen daarop elektronisch te ondertekenen. Tevens is het ieder van ons toegestaan om een ander exemplaar van hetzelfde document te ondertekenen. Wijzigingen op deze Overeenkomst dienen door ons beiden schriftelijk overeen te worden gekomen.
 3. Ieder van ons verklaart dat degene die deze Overeenkomst ondertekent, uitdrukkelijk bevoegd is om deze te ondertekenen en daarmee ons, alsmede de met ons gelieerde entiteiten of anderen voor wie Diensten worden verricht, aan de voorwaarden daarvan te binden. U verklaart dat uw gelieerde entiteiten en enige anderen ten behoeve van wie Diensten worden verleend, gebonden zullen zijn door de bepalingen van deze Overeenkomst.
 4. U gaat ermee akkoord dat het ons en onze onderaannemers is toegestaan om met inachtneming van onze beroepsregelgeving voor andere cliënten, waaronder uw concurrenten, werkzaamheden te verrichten.
 5. Met uitzondering van ons recht om betaling te vragen van onze honoraria en onkosten, is het geen van ons toegestaan om onze rechten, verplichtingen of vorderingen op grond van deze Overeenkomst op enige wijze over te dragen.
 6. Indien blijkt dat enige bepaling van deze Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 7. Indien er sprake is van strijdigheid tussen bepalingen in verschillende onderdelen van deze Overeenkomst, dan zullen die onderdelen als volgt voorrang hebben (tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen): (a) de Opdrachtbrief, (b) deze Algemene Voorwaarden; en (c) overige bijlagen bij deze Overeenkomst.
 8. Het is geen van ons toegestaan om de naam, logo’s of merken van de andere te gebruiken of hiernaar te verwijzen zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming, met dien verstande dat we uw naam mogen gebruiken teneinde u te identificeren als één van onze cliënten.
 9. De in de Artikelen 15 tot en met 18 en Artikel 20 neergelegde beperkingen, en de bepalingen van de Artikelen 21, 26, 27 en 42 strekken tot het voordeel van onze onderaannemers, onze en hun leden, aandeelhouders, bestuurders, directeurs, vennoten of werknemers, en zij zullen gerechtigd zijn deze bepalingen af te dwingen.